Terms and Conditions
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

 ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ระหว่าง​บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เรา") ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” และ “ผู้ใช้บริการ” (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”/“ท่าน") ดังนั้น โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการเข้ารับบริการจากเรา

 

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง แพลตฟอร์ม BEECY และ/หรือ บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด
“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับผู้ให้บริการ แต่ไม่รวมถึงผู้ใช้งานในระบบ
“ผู้ใช้งานในระบบ” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่เป็นพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับบริการของผู้ใช้บริการ ที่ได้รับสิทธิในการเข้าใช้บริการในนามของผู้ใช้บริการได้
“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่เป็นลูกค้าของผู้ใช้บริการ
“การให้บริการ” หมายถึง การให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานระบบ BEECY หรือ beecy.co รวมถึงบริการอื่นที่เราอาจให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่ได้ตกลงกัน
“คู่สัญญา” หมายถึง บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด และผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ beecy.co
“ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานระบบ BEECY ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือค่าบริการอื่น ๆ ที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน
“ข้อตกลง” หมายถึง เงื่อนไขการใช้บริการที่ได้ตกลงกันทั้งสองฝ่ายจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
“ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทน ได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นใด
“เว็บไซต์” หมายถึง beecy.co
“สำนักงานบัญชี” หมายถึง สำนักงานบัญชี หรือนักบัญชีอิสระที่อาจลงทะเบียนเพื่อเป็น Partner ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการผ่านขั้นตอนของผู้ให้บริการ

2.1  ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ
ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการจะไม่มีความรับผิดใด ๆ อันเนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขในการให้บริการดังกล่าว

2.2 แพคเกจการให้บริการ
การให้บริการจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ สำหรับแพคเกจและอัตราค่าบริการรูปแบบการให้บริการ ตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการกับทางผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจและอัตราค่าบริการได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการปรับแก้ไขบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านช่องหน้าเว็บไซต์หรืออีเมล หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อ ต้องแจ้งยกเลิกการใช้บริการมายังเราภายใน 3 วันทำการ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย

2.3 เหตุขัดข้อง
ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในการให้บริการอันมาจากผู้ให้บริการและเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ ผู้ให้บริการจะดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องนั้น ๆ ภายใต้กรอบระยะเวลาตามสถานการณ์ความรุนแรงของเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้น (SLA) แต่จะไม่มีความรับผิดในกรณีที่การให้บริการเกิดเหตุขัดข้อง อันเนื่องมาจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง เหตุสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุอื่น ๆ ที่อยู่เหนือความควบคุมของผู้ให้บริการหรือมาจากทางผู้รับบริการเอง

2.4 การนำข้อมูลไปใช้
ผู้ให้บริการมีสิทธิในการใช้งานข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนําเข้ามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ หรือบริการอื่น ๆ ของผู้ให้บริการ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ให้เป็นไปตามนโนบายความเป็นส่วนตัว 

2.5 ข้อจำกัดการให้บริการ
ผู้ให้บริการไม่อาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลได้ทั้งหมด ผู้ให้บริการเป็นเพียงบริการแพลตฟอร์มเครื่องมืออำนวยความสะดวกเท่านั้น การให้ข้อมูลทั้งหมดเข้ามาในระบบเป็นสิทธิและความรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวของผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการดำเนินการเพียงการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้กรอกและนำส่งเข้ามาในระบบเท่านั้น

3.1 การใช้บริการ
​​3.1.1 ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการตามข้อตกลงบริการนี้เพื่อตนเองหรือในทางธุรกิจปกติของตน และจะไม่นําไปให้บริการต่อ (Reselling) เว้นแต่พิสูจได้ว่าเป็นการให้บริการกับลูกค้าในทางธุรกิจปกติของตน และต้องไม่ดำเนินการคัดลอก ดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำแพลตฟอร์มทั้งหมดหรือบางส่วนที่เข้ารับบริการนี้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางผู้ให้บริการ
​3.1.2 ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการตามข้อตกลงบริการนี้ ในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องไม่ดําเนินการอย่างใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศของทางราชการ
​3.1.3 ผู้ใช้บริการจะต้องดูแลรักษา User ID และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ โดยผู้ใช้บริการจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงเพียงฝ่ายเดียว ในกรณีที่บุคคลภายนอกใช้รหัสผ่านโดยฉ้อฉลหรือโดยมิได้รับอนุญาต หากผู้ใช้บริการได้อนุญาตให้บุคคลอื่นนําข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ User ID และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใด ผู้ใช้บริการต้องยอมรับและถือว่าการกระทําเหล่านั้นเป็นการกระทําโดยผู้ใช้บริการเองและถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการตามกฎหมาย

3.2 ความรับผิด
ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายไม่ว่าโดยวิธีการใด 

ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเต็มจํานวน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้บริการ

4.1 การสมัครใช้บริการ
ผู้ใช้บริการสามารถทำได้โดยส่งคำขอใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ beecy.co ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้บริการที่ไม่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นดุลพินิจของผู้ให้ บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ในการเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบ

4.2 ระยะเวลาการให้บริการ
ระยะเวลาการให้บริการเป็นไปตามแพคเกจการให้บริการที่ผู้ให้บริการเลือกใช้ โดยมีทั้งรูปแบบรายเดือนและรายปี เว้นแต่จะกำหนดตกลงกันเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่แสดงเจตนายกเลิกการใช้บริการมายังอีเมลของผู้ให้บริการ [email protected] ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการในรอบเดือน/ปีดังกล่าว ระยะเวลาในการใช้บริการจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาแพคเกจที่ผู้รับบริการเลือกใช้บริการ และจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติคราวละหนึ่งแพคเกจด้วยวิธีการเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยผู้ให้บริการจะดำเนินการเรียกชำระค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ได้รับการต่ออายุดังกล่าวในทันที

5.1 การทดลองใช้ฟรีสำหรับการใช้แพคเกจ (Trial) เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทดลองใช้บริการแพลตฟอร์ม Beecy ในรูปแบบการชำระราคา ผู้ใช้บริการสามารถเลือกทดลองใช้แพคเกจดังกล่าวได้ โดยมีเงื่อนไขจำกัดในส่วนของระยะเวลา ซึ่งผู้ใช้บริการต้องตัดสินใจที่จะซื้อแพคเกจที่ทดลองในอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ผ่านเว็บไซต์ ภายในระยะเวลาก่อนที่ระยะเวลาการทดลองใช้จะสิ้นสุดลง เพื่อเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มีการดำเนินการระหว่างระยะเวลาทดลองใช้ดังกล่าว หากผู้ใช้บริการไม่ได้ดำเนินการชำระค่าบริการสำหรับแพคเกจภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะไม่เก็บรักษา ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ระหว่างระยะเวลาทดลองใช้ดังกล่าวไว้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการในกรณีดังกล่าว

5.2 การชำระค่าบริการ: ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชำระค่าบริการรายปีหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพคเกจที่เลือกใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะทำการเรียกเก็บเงินในทุกรอบปีหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ จนกว่าจะมีการเลิกสัญญาโดยสอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ทั้งนี้การเรียกชำระค่าบริการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
​5.2.1 รูปแบบการชำระ ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นสกุลเงินบาท โดยอาจรวมภาษีอากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามที่ได้มีการกำหนดและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โดยการตัดบัตรเดรดิต หรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือรูปแบบการชำระเงินอื่นตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้
​5.2.2 การชำระค่าบริการล่าช้า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการหรือชำระค่าบริการล่าช้า ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการของผู้ใช้บริการชั่วคราวจนกว่าจะมีการชำระค่าบริการครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดใดในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการจากการระงับการใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว และการระงับการให้บริการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิอื่นที่ผู้ให้บริการอาจมีภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการมีเกิดปัญหาขัดข้องหรือต้องการคำแนะนำจากเรา ผู้ใช้บริการสามารถส่งเรื่องมาทางช่องทางที่ผู้ให้บริการได้เตรียมไว้ได้ ดังนี้

6.1 ทางอีเมล [email protected]
6.2 ทาง LINE OA: @beecy.support
6.3 ทางโทรศัพท์: 02-821-6656

หลังจากที่ได้รับเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางทีม Customer Support จะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมถึงแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแก่ท่าน

7.1 การระงับการให้บริการ
ผู้ให้บริการอาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ดังนี้
​​​7.1.1 กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สร้างอุปสรรคในการให้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยแจ้งพร้อมทั้งระบุเหตุในการใช้ระงับ
​​7.1.2 กรณีมีเหตุจําเป็นต้องบํารุงรักษา หรือแก้ไขระบบในการใช้บริการเป็นการเร่งด่วน โดยผู้ให้บริการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร ในกรณีที่ผู้ให้บริการระงับการให้บริการชั่วคราวตามเงื่อนไขข้างต้นนี้ ผู้ใช้บริการยังคงต้องชําระค่าบริการตามปกติ
​​7.1.3 เกิดเหตุในด้านการปฏิบัติการหรือด้านเทคนิคซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ
​ ​ ​​7.1.4 ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขฉบับนี้ เช่น ปลอมแปลงเอกสาร กระทำการอันหนึ่งอันใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ชำระค่าบริการตามที่ตกลงกัน เป็นต้น
​​ ​7.1.5 ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากการระงับการใช้บริการ​นั้น มีระยะเวลานานกว่า 3 ชั่วโมง
​7.1.6 ผู้ให้บริการสามารถใช้สิทธิระงับการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่ผู้ให้บริการ เช่น ภัยธรรมชาติ การจารจร การถูกโจรกรรม การล่มของระบบโครงข่าย อินเทอร์เน็ต ความผิดพลาดจากการให้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นที่นํามาเชื่อมต่อกัน หรือความผิดพลาดของผู้ให้บริการอื่นที่ผู้ให้บริการใช้งาน เป็นต้น

7.2 การยกเลิกการให้บริการ
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใดต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบอกเลิกดังกล่าวมีผลทันทีที่ได้บอกกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีความรับผิดใดต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก ในกรณีดังนี้
8.1 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย ตจกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือพ้นสภาพนิติบุคคล

8.2 ผู้ให้บริการมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนําบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามในข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้

8.3 ผู้ให้บริการมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า การใช้งานของผู้ใช้บริการส่งผลกระทบเป็นปฏิปักษ์กับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือระบบการการให้บริการตามข้อตกลงนี้

8.4 ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ให้บริการ เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

9.1 เมื่อข้อตกลงนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วด้วยเหตุฝด ๆ ก็ตาม ข้อมูลจะถูกเก็บต่อไปอีก 5 ปี หลังจากนั้นผู้ให้บริการจำดำเนินการลบข้อมูลที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้งานนําเข้ามาในฐานข้อมูลได้ 

9.2 หากมีข้อกำหนดหรือข้อความใดในเงื่อนไขฉบับนี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือข้อความที่ตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้นั้นไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่น

9.3 กรณีที่มีข้อพิพากเกิดขึ้น กฎหมายที่ใช้บังคับและการแก้ไขข้อพิพาทให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณา

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเราได้ทำการเก็บรวบรวมไว้ ท่านสามารถติดต่อได้ที่

ชื่อ: บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ: 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 21 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์: +66-2-821-6656
Email: [email protected]

เรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานอยู่เป็นระยะ เงื่อนไขการใช้งานถูกแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

Loading...