BEECY ร่วมกับ ETDA ยกระดับนวัตกรรมดิจิทัล ให้กับ SMEs ในโครงการ SMEs GROWTH

BEECY หนึ่งใน Tech Provider กับโครงการ SMEs GROWTH พลิก SMEs ไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

'SMEs GROWTH พลิก SMEs ไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน' ​โครงการยกระดับนวัตกรรมด้านดิจิทัลเชิงพื้นที่ (EEC-ภาคใต้) มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับหน่วยงานและธุรกิจ โดยให้สำคัญไปที่การแก้ไขปัญหา Transformation เชิงพื้นที่ ร่วมยกระดับศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผู้พัฒนานวัตกรรม (Service Provider) 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านดิจิทัล การเชื่อมโยง และสร้างเครือข่าย รวมถึงส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)

​กิจกรรม SMEs GROWTH จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลที่ตอบโจทย์ความต้องการของ SMEs ในพื้นที่ ทำให้เกิดการยกระดับ และต่อยอดความสามารถทางดิจิทัลของ SMEs ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ EEC-ภาคใต้เติบโต ภายใต้แนวคิด พลิกโฉม SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

SMEs Growth

BEECY หนึ่งใน Tech Provider ยกระดับนวัตกรรมดิจิทัล ให้กับ SMEs กับโจทย์สุดท้าทาย

โจทย์โครงการพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

  • ปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิต (Process Improvement) ให้ผู้ประกอบการ SMEs ในวงการอุตสาหกรรมและโรงงาน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน บริหารจัดการต้นทุน และประเมินราคาได้ดีขึ้น
  • ปรับเปลี่ยนไลน์ผลิตเดินหน้าอุตสาหกรรมยุคใหม่ (Data-Driven Production) ผู้ประกอบการ SMEs สายการผลิต ที่ต้องการประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ ให้สามารถอยู่ใน Supply Chain สมัยใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง
  • ปรับพื้นฐานพัฒนาทีม (Team Management for Service Business) อุตสาหกรรมการบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีความหลากหลาย ทำให้ผู้ประกอบการ ต้องพัฒนาความสามารถที่จะตอบรับกับตลาดที่มีการแข่งขันสูง และมีกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะ
  • ปรับเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ให้เติบโต (Increasing Sales) ผู้ประกอบการร้านค้า ต้องการโอกาสที่จะหาลูกค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เสริมการรับรู้ภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้น จึงต้องการพัฒนาช่องทาง Omnichannel ให้เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าที่เคย ส่งผลกระทบต่อยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด

โจทย์โครงการพื้นที่ภาคใต้

  • พัฒนาพื้นฐานการเงิน เพื่อ SMEs ให้บริหารจัดการรายได้ และบริหารค่าใช้จ่าย ธุรกิจเติบโตไม่ได้ ถ้าระบบบัญชีซึ่งเป็นพื้นฐานมีปัญหา
  • เพิ่มยอดขาย สร้างกำไรออนไลน์ หาลูกค้าออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น เสริมการรับรู้ภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้น จึงต้องการพัฒนาช่องทาง Omnichannel ให้เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าที่เคย ส่งผลกระทบต่อยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด

BEECY เข้าร่วม SMEs Day ในโครงการ SMEs Growth ยกระดับ SMEs ให้กับ ผู้ประกอบการ EEC

​​BEECY ได้เข้าร่วมงาน SMEs Day กิจกรรมที่จะช่วยเติมความรู้และทักษะให้กับ SMEs เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม Oakwood Hotel & Residence SriRacha

​โดยภายในงานเราได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน Tech Provider ที่ได้มีโอกาสในการจับคู่ (Business Matching) เพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกันกับ SMEs และนำไปสู่การทดลองใช้ พร้อมกิจกรรมสร้างเสริมการเติบโตของธุรกิจ ในการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ประกอบการ SMEs และแนะนำ BEECY ERP ในการนำเข้ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจให้เติบโต

​BEECY มุ่งหวังว่า เราจะช่วยยกระดับนวัตกรรมดิจิทัล และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

BEECY ร่วมกับ ETDA ยกระดับนวัตกรรมดิจิทัล ให้กับ SMEs ในโครงการ SMEs GROWTH
BEECY Team 28 มิถุนายน ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
Loading...