BEECY ERP ได้รับการขึ้นทะเบียน 'บัญชีบริการดิจิทัล' ประจำปี 2567

BEECY ERP เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ ยกระดับด้วยการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล ประจำปี 2567

'บัญชีบริการดิจิทัล' โครงการยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

​'บัญชีบริการดิจิทัล' โครงการยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลไทยได้รับการผลักดันโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้คนไทยได้ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน ราคาสมเหตุสมผล

 

​หลังจากเดินหน้าเปิดสมัครผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) ที่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลไทยในบัญชีบริการดิจิทัล เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงได้มีประกาศรายชื่อ “ผู้ผ่านการพิจารณาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลไทยในบัญชีบริการดิจิทัล ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567” ตามประกาศของสำนักงานเลขาธิการ เรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

BEECY ERP ได้รับขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล

BEECY ERP ได้รับขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล

​​ซึ่งการคัดเลือกในครั้งนี้ บริษัทหรือหน่วยงานที่จะสามารถทำเรื่องขึ้นทะเบียนบัญชีดิจิทัลได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้


 • จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวของ กรณีเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต พัฒนาหรือให้บริการโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (Software), โปรแกรมบริการ (Software as a Service: SaaS) ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ
 • ปรากฏสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (ในกรณีเป็นบริษัท) หรือสำเนารายการจด ทะเบียน (หส.2) (ในกรณีเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ อย่างหนึ่งอย่างใด แล้วแต่กรณี
 • ปรากฏสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิต พัฒนาหรือ ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software), โปรแกรมบริการ (Software as a Service: SaaS) ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น ISO/IEC29110 หรือ Capability Maturity Model Integration (CMMI), dSURE หรือมาตรฐานอื่น ๆ ตามที่สำนักงาน กำหนด ที่ยังไม่หมดอายุ อย่างหนึ่งอย่างใดจากหน่วยรับรอง (Certified Body) หรือได้รับการรับรองตาม หลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกปิดกิจการ
 • ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ และไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ กรมบัญชีกลาง

​BEECY ERP รายการสินค้าและบริการของบริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล

BEECY ERP ได้รับขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล

​BEECY ERP ผลิตภัณฑ์ภายใต้การพัฒนาของบริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด หรือที่รู้จักกันในชื่อ Roots ผู้นำด้านการพัฒนาระบบ ERP ระดับแนวหน้าของประเทศไทย เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการด้วยการได้รับขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล ประจำปี 2567 โดย BEECY ERP เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเฟรมเวิร์กของ Odoo ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้มาตรฐานระดับสากลที่เราได้รับการรับรองมา


 1. CMMI® Maturity Level 3
  Software Development and Data Analytics Department, Maturity Level 3 มาตรฐานระดับสากล ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
 2. ISO/IEC 29110
  Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) มาตรฐานในคุณภาพการบริหารงานหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แก่หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ

BEECY ERP ได้รับขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล

​​ ​ทำให้มั่นใจได้ว่า BEECY ERP ระบบบริหารจัดการธุรกิจ เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับมาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัยในการนำไปใช้งานอย่างแน่นอน


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ BEECY ที่เป็นบัญชีบริการดิจิทัลได้แล้ววันนี้ คลิก!


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ BEECY ERPBEECY ERP ได้รับการขึ้นทะเบียน 'บัญชีบริการดิจิทัล' ประจำปี 2567
BEECY Team 17 เมษายน ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
Loading...