ภาษี (Tax) ทั้ง 7 ประเภทที่เจ้าของกิจการควรรู้

พาไปรู้จักกับ 'ภาษี' ทั้ง 7 ประเภท ที่เจ้าของกิจการควรทำความเข้าใจ

​สรุปภาษี (Tax) ทั้ง 7 ประเภท ที่เจ้าของกิจการควรรู้ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ

​เมื่อพูดถึงเรื่อง 'ภาษี' ก็อาจทำให้หลาย ๆ คนถึงกับกุมขมับ โดยเฉพาะเหล่าผู้ประกอบหรือคนทำธุรกิจ แต่จะให้หลีกเลี่ยงก็คงไม่ได้ เพราะยังไงชีวิตเรานั้นก็ต้องเกี่ยวพันกับภาษี ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ในบทความนี้ เราจะพาไปรู้จักกับ 'ภาษี 7 ประเภท' ที่เจ้าของกิจการควรทำความเข้าใจ จะมีอะไรบ้างนั้นมาดูไปพร้อม ๆ กันเลย 


​ภาษี (Tax) ทั้ง 7 ประเภท ที่เจ้าของกิจการควรรู้

ภาษี 7 ประเภท

1. ภาษีเงินได้


1.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

​เป็นภาษีที่นิติบุคคลหรือบริษัทต้องเสียตามกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนที่เกี่ยวข้อง อัตราการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลขึ้นอยู่กับระดับกำไรของแต่ละบริษัท

ภาษี (Tax) ทั้ง 7 ประเภท ที่เจ้าของกิจการควรรู้


​1.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรมดา (Personal Income Tax)

​เป็นภาษีที่บุคคลธรรมดาต้องเสียตามรายได้ส่วนบุคคล รายได้ที่ต้องเสียภาษีรวมถึงเงินเดือน, ค่าจ้างงาน, รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น ๆ ที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ อัตราการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลขึ้นอยู่กับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

ภาษี (Tax) ทั้ง 7 ประเภท ที่เจ้าของกิจการควรรู้

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

​ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือ VAT เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ

ภาษี (Tax) ทั้ง 7 ประเภท ที่เจ้าของกิจการควรรู้

3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

​ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นการจัดเก็บภาษีล่วงหน้า กำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับทุกครั้งที่จ่าย ซึ่งการหักภาษีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากนั้นให้นำเงินส่งกรมสรรพากร


​ซึ่งอัตราภาษีจะแตกต่างกันไปตามว่า เราจ่ายค่าอะไร จ่ายให้ใคร เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ในลักษณะเดียวกัน เราก็จะไม่ได้รับเงินเต็มจำนวน เนื่องจากลูกค้าเราก็ต้องหัก ณ ที่จ่ายเราเพื่อนำส่งภาษีให้กับสรรพากรเช่นเดียวกัน

4. ภาษีเฉพาะธุรกิจ


โดยทั่วไปธุรกิจส่วนมากอาจจะไม่ต้องเสียภาษีเฉพาะธุรกิจ เราจะมาแนะนำธุรกิจที่ต้องเสียภาษีประเภทนี้กัน กิจการที่จะต้องเสียภาษีเฉพาะธุรกิจ เป็นธุรกิจที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร โดยกิจการนั้นไม่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งมีดังต่อไปนี้


​1. การธนาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือกฎหมายเฉพาะ

​2. การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
​   การประกอบ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

​3. การรับประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

​4. การรับจำนำ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ

​5. การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น การให้กู้ยืมเงินค้ำประกัน
​   แลกเปลี่ยนเงินตรา ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงิน หรือรับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธีต่าง ๆ

​6. การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใด
​   ก็ตาม


​ภาษี (Tax) ทั้ง 7 ประเภท ที่เจ้าของกิจการควรรู้

5. ภาษีสรรพสามิต

ภาษีสรรพสามิต เป็นการเสียภาษีที่มาจากการขายสินค้าหรือบริการบางประเภทที่มีผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังรวมถึงสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย และอาจส่งผลกระทบต่อสังคมในทางที่ไม่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ การเสียภาษีนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีบุคคลภายในภาครัฐได้รับรายได้เพิ่มเติมที่มาจากกลุ่มธุรกิจนี้และใช้ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในทางที่ดี

​ตัวอย่างของสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษีนี้ ได้แก่ บุหรี่, เหล้า, ไพ่, น้ำมัน, น้ำมันเชื้อเพลิง, พรมขนสัตว์, รถยนต์, น้ำหอม, สนามกอล์ฟ หรือการให้บริการอาบอบนวด

6. ภาษีป้าย

ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า


อัตราภาษีป้าย

​ภาษี (Tax) ทั้ง 7 ประเภท ที่เจ้าของกิจการควรรู้

7. อากรแสตมป์

อากรแสตมป์ เป็นการเสียภาษีที่แสดงในรูปแบบของแสตมป์ที่นำไปแปะ หรือใช้เป็นตั๋วรับรองการเสียภาษี ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงว่าภาษีได้ถูกชำระหรือได้ดำเนินการตามกฎหมาย

​ลักษณะตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ เช่น เช่าซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ ใบมอบอำนาจ หรือค้ำประกัน เป็นต้น

​จะเห็นได้ว่าภาษีไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวของเราเลย หากเรามีการประกอบกิจการและมีรายได้เกิดขึ้น เราก็ควรจัดทำภาษีให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อจะได้เป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจของเราต่อไปในอนาคต ไม่ต้องมานั่งปวดหัวในภายหลัง และไม่ต้องกังวลว่าสรรพากรจะเรียกตรวจสอบขอดูข้อมูลต่าง ๆ ด้วย

ภาษี (Tax) ทั้ง 7 ประเภทที่เจ้าของกิจการควรรู้
Parunyachet Lerdvimolkasem 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
Loading...