ทำความเข้าใจ e-Tax Invoice by E-mail กับ e-Tax Invoice & e-Receipt สำหรับผู้ประกอบการ

ทำความเข้าใจ 2 วิธีการจัดทำใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

ทำความเข้าใจ e-Tax Invoice & e-Receipt กับ e-Tax Invoice by E-mail สำหรับผู้ประกอบการ

ทำไมต้องทำใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

​​ ​ด้วยรัฐบาลมีนโยบายผลักดันระบบการชำระเงินของประเทศให้เข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) กรมสรรพากรจึงได้พัฒนาระบบบริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt) ในรูปแบบใหม่ 

​โดยกำหนดหลักเกณฑ์และพัฒนาระบบให้มีความยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้งาน ปรับปรุงรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นมาตรฐานสากล ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล

ข้อดีของการทำ e-Tax Invoice

1) ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 และ National e-Payment
2) รองรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
3) ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการของภาครัฐและภาคเอกชน
4) ลดการใช้เอกสารในรูปแบบระดาษ ช่วยลดภาวะโลกร้อน
5) เพิ่มความมั่นใจ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

2 วิธีในการจัดทำ e-Tax Invoice

วิธีที่ 1 ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt


​ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับ (ไม่จำกัดรายได้) จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องมีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และมีหน้าที่นำส่งข้อมูลให้สรรพากร


วิธีที่ 2 ระบบ e-Tax Invoice by Email


​ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี จัดทำเอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ส่งอีเมลถึงผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการพร้อมสำเนา CC ไปยังระบบกลาง เพื่อการประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ซึ่งระบบจะนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ

เปรียบเทียบ e-Tax Invoice & e-Receipt กับ e-Tax Invoice by Email

ทำความเข้าใจ e-Tax Invoice กับ e-Receipt ฉบับผู้ประกอบการ

ทำความเข้าใจ e-Tax Invoice by E-mail กับ e-Tax Invoice & e-Receipt สำหรับผู้ประกอบการ
BEECY Team 14 มีนาคม ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
Loading...