การจัดการ Pipeline

การจัดการ Pipeline

​ในระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) หรือ CRM เมื่อคุณสามารถจัดการทีมขาย Sales Team และการจัดการ Leads ได้แล้ว ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ การจัดการ Pipeline เพื่อติดตามสถานะของ Leads ที่สนใจในสินค้าและบริการของคุณ

​Pipeline ของระบบ มีไว้จัดการ Opportunity เพื่อแยกว่าแต่ละ Opportunity นั้นอยู่ในสถานะใด โดยผู้ใช้งานสามารถสร้าง แก้ไข หรือลบสถานะใน Pipeline ได้อย่างอิสระ และสามารถกำหนดว่าแต่ละสถานะมีความหมายอย่างไรตามที่นโยบายของผู้ใช้งานนั้น ๆ กำหนดการภายในบริษัทฯ ได้

การเพิ่มสถานะ (Stage) ใน Pipeline

​หลังจากผู้ใช้งานเข้ามาที่ Menu CRM แล้ว ระบบจะแสดงรายการ Pipeline ในรูปแบบ Kanban เสมอ เมื่อผู้ใช้งานต้องการเพิ่มสถานะ (Stage) ใน Pipeline สามารถ กด + Stage ได้ ในบริเวณด้านหลังของ Pipeline ดังภาพ


​เมื่อกดแล้วระบบจะทำการสร้างสถานะใหม่ขึ้นมาให้ผู้ใช้งานใส่ชื่อและสถานะที่ต้องการ หลังจากนั้น กด เพิ่ม เพื่อทำการบันทึกลงระบบ ดังภาพ

​เมื่อสร้างเสร็จแล้ว หากผู้ใช้งานต้องการจัดการสถานะก่อน - หลังของแต่ละรายการ สามารถใช้คลิกค้างและลากสถานะนั้น ๆ ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ ดังภาพ


การจัดการสถานะ (Stage)

ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลสถานะ (Stage) เพิ่มเติมได้ โดยไปที่ปุ่มเฟืองบริเวณหลังชื่อ สถานะ หลังจากกดแล้วเลือก แก้ไขขั้นตอน ดังภาพ

หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานปรับแต่งสถานะนั้น ๆ ได้ โดยผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งได้ ดังนี้
​● Is Won Stage → สถานะดังกล่าวเป็นสถานะ WON หรือไม่
​● Folded in Pipeline → ให้ระบบแสดงสถานะนี้ในลักษณะพับเก็บไว้ (Fold) ทั้งนี้ เพื่อให้ ​หน้า Pipeline มีการแสดงข้อมูลน้อยลง
​● Sales Team → มีทีมขายใดที่สามารถใช้สถานะ (Stage) นี้ได้
​● Requirements → คำอธิบายว่าสถานะ (Stage) นี้ มีความหมายว่าอย่างไร

หลังจากปรับแต่งเรียบร้อยแล้วกด บันทึกและปิด เพื่อทำการบันทึกข้อมูล ดังภาพ


​ในขั้นตอนต่อไป คุณสามารถจัดการรายละเอียดเกี่ยวกับโอกาสการขาย ใน Leads แต่ละรายได้ที่ การจัดการโอกาสการขาย (Opportunity) (Part 1) และ (Part 2)

การจัดการ Pipeline
BEECY Team 26 มิถุนายน ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...