การจัดการโอกาสการขาย (Opportunity) (Part 2)

การจัดการโอกาสการขาย (Opportunity)

(Part 2)

​ในระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) หรือ CRM เมื่อคุณสามารถการจัดการ Pipeline เพื่อติดตามสถานะของ Leads ที่สนใจในสินค้าและบริการของคุณได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปที่ต้องเรียนรู้คือ การจัดการโอกาสการขาย (Opportunity)

การจัดการโอกาสการขาย (Opportunity) จะช่วยให้ผู้ใช้งานฝ่ายขายสามารถเก็บข้อมูลความต้องการลูกค้า ติดตามสถานะการขาย รวมถึงการบันทึกการสนทนาของพนักงานขายคนนั้น ๆ กับลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลถูกบริหารจัดการได้ภายในที่เดียวกัน หากมีการเปลี่ยนหรือโยกย้ายพนักงานในอนาคต ก็สามารถเปลี่ยนความรับผิดชอบต่อลูกค้ารายนั้น ๆ ไปให้พนักงานขายคนอื่นได้ โดยข้อมูลการสนทนาและกิจกรรมการขายยังคงถูกเก็บไว้ในระบบ ทำให้ลดปัญหาในการส่งต่องานระหว่างกันได้อีกด้วย 

การปิดการขาย (Mark as WON/LOST) 

การปิดการขาย สามารถเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ

1. กรณีที่พนักงานขายสามารถปิดการขายได้สำเร็จ (WON)
​กรณีที่พนักงานขายสามารถปิดการขายได้สำเร็จ (WON) นั้น ระบบจะมีปุ่ม WON เพื่อให้ระบบเปลี่ยนสถานะรายการไปอยู่ยังสถานะที่เป็น WON Stage ได้ โดยผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม WON ได้และระบบจะแสดงผล ดังภาพ


2. กรณีที่พนักงานขายไม่สามารถปิดการขายได้ (LOST)
​กรณีที่พนักงานขายไม่สามารถปิดการขายได้ (LOST) และไม่ต้องการติดตามโอกาสการขายนั้น ๆ อีกต่อไปแล้ว ระบบจะให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนสถานะรายการไป LOST Stage ได้ โดยการเปลี่ยนเป็น LOST นั้น ผู้ใช้งานจำเป็นต้องระบบเหตุผลของการ LOST ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลเหตุผลดังกล่าวเพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายอีกครั้ง

​ขั้นตอนการ Mark as Lost สามารถทำได้โดยเข้าไปที่รายการข้อมูลโอกาสการขาย กดปุ่ม Lost ดังภาพ


หลังจากกดปุ่มดังกล่าวแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกเหตุผลที่ไม่สามารถปิดการขายรายการนี้ได้ พร้อมกับระบุรายละเอียดของการปิดรายการดังกล่าว เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นกดปุ่ม Submit เพื่อบันทึกรายการ ดังภาพ


การจัดการข้อมูลเหตุผลการเสียโอกาสทางการขาย (Lost Reasons)

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเพิ่มเติม แก้ไข หรือลบรายการเหตุผลการเสียโอกาสทางการขาย (Lost Reasons) ผู้ใช้งานสามารถไปยังเมนู CRM → Configuration → Lost Reasons

​​เมื่อมาที่เมนูดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้งานสามารถกด ใหม่ เพื่อสร้างข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลเหตุผลในแต่ละรายการได้ ดังภาพ 


การดึงข้อมูลที่สูญเสียโอกาสในการขาย

เนื่องจากข้อมูลโอกาสในการขายนั้น หากมีการบันทึกเป็น สูญเสียโอกาสทางการขาย (Mark as Lost) แล้ว ระบบจะทำการเก็บข้อมูลไว้แต่จะไม่แสดงผลให้ผู้ใช้งานได้เห็นในหน้าการทำงานทั่วไป

​อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดึงข้อมูลดังกล่าวขึ้นมาเพื่อตรวจสอบหรือทำรายการ ผู้ใช้งานสามารถทำได้โดยการไปที่เมนู CRM → My Pipeline กดปุ่ม กรองรายการ (Filter) หลังจากนั้น เลือกการกรองรายการเป็น Archived ระบบจะแสดงรายการที่ถูกบันทึกเป็นการสูญเสียโอกาสทางการขายขึ้นมาให้ ดังภาพ