การจัดการโอกาสการขาย (Opportunity) (Part 1)

การจัดการโอกาสการขาย (Opportunity) (Part 1)

​ในระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) หรือ CRM เมื่อคุณสามารถการจัดการ Pipeline เพื่อติดตามสถานะของ Leads ที่สนใจในสินค้าและบริการของคุณได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปที่ต้องเรียนรู้คือ การจัดการโอกาสการขาย (Opportunity)

การจัดการโอกาสการขาย (Opportunity) จะช่วยให้ผู้ใช้งานฝ่ายขายสามารถเก็บข้อมูลความต้องการลูกค้า ติดตามสถานะการขาย รวมถึงการบันทึกการสนทนาของพนักงานขายคนนั้น ๆ กับลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลถูกบริหารจัดการได้ภายในที่เดียวกัน หากมีการเปลี่ยนหรือโยกย้ายพนักงานในอนาคต ก็สามารถเปลี่ยนความรับผิดชอบต่อลูกค้ารายนั้น ๆ ไปให้พนักงานขายคนอื่นได้ โดยข้อมูลการสนทนาและกิจกรรมการขายยังคงถูกเก็บไว้ในระบบ ทำให้ลดปัญหาในการส่งต่องานระหว่างกันได้อีกด้วย 
 

การจัดการข้อมูลโอกาสการขาย (Opportunity)

​การจัดการข้อมูลโอกาสการขาย (Opportunity) ผู้ใช้งานสามารถไปที่ Menu CRM → My Pipeline (โดยปกติระบบจะ Default Menu นี้ หลังจากเข้าใช้งานระบบ CRM) เมื่อเข้ามาที่เมนูดังกล่าวแล้ว ระบบจะแสดงหน้า Pipeline โดยค่า Default ระบบจะทำการกรอง (Filter) ข้อมูลโอกาสการขาย (Opportunity) ของผู้ใช้งานนั้น ๆ ไว้ โดยหากผู้ใช้งานต้องการดูข้อมูลทั้งหมด สามารถนำเอา การกรองข้อมูล ออกได้ ดังภาพ


​โดยเมื่อนำข้อมูลการกรองออกแล้ว ระบบจะแสดงผลในเมนู Pipeline ดังภาพ


การจัดการข้อมูลโอกาสการขาย (Opportunity) ผู้ใช้งานสามารถสร้างข้อมูลใหม่ได้ โดยกดปุ่ม ใหม่ เพื่อสร้างรายการใหม่ หรือผู้ใช้งานสามารถสร้างโดยการ Convert รายการมาจาก เมนู Leads ได้ และสามารถเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขได้

​โดยเมื่อเข้ามาที่ข้อมูลของโอกาสการขายแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูล ดังภาพ

โดยข้อมูลจำเป็นมีดังนี้
​- ชื่อรายการของโอกาสการขายนั้น ๆ 
​- Expected Revenue → ยอดที่คาดว่าจะปิดการขายได้
​- Probability → เปอร์เซ็นต์ (%) ของโอกาสในการปิดการขายได้ 
​- Customer → ชื่อลูกค้า สามารถเลือกจากฐานข้อมูลลูกค้าได้ หรือใส่ข้อมูลภายหลังได้
​- Salesperson → ข้อมูลพนักงานขาย (ระบบจะ Default ตามชื่อผู้ใช้งานนั้น ๆ แต่สามารถ ​เปลี่ยนแปลงภายหลังได้) 
​- Expected Closing → วันที่ขาดว่าจะสามารถปิดการขายได้
​-  → การให้ความสำคัญ 
​- Tags → การแบ่งกลุ่มเพื่อออกรายงานในอนาคต

การเปลี่ยนสถานะของโอกาสการขาย (Opportunity Status)

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนสถานะรายการของข้อมูลโอกาสการขายนั้น ๆ ได้ด้วยกัน 2 วิธี ดังนี้

1. สามารถเปลี่ยนสถานะรายการในหน้าข้อมูลของโอกาสการขายนั้น ๆ ดังภาพ


2. ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนสถานะรายการจากหน้า Kanban View ได้ โดยเลือกรายการที่ต้องการจะเปลี่ยนสถานะกดคลิกค้างไว้ แล้วเลื่อนรายการนั้น ๆ ไปยังสถานะที่ต้องการได้ ดังภาพ

การรวมข้อมูลโอกาสการขาย (Merge opportunities)

ในกรณีที่มีการซ้ำกันของข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถควบรวมรายการเข้าด้วยกันได้ โดยเบื้องต้น ผู้ใช้งานสามารถสังเกตได้ว่า มีข้อมูลใดบ้างที่ซ้ำกัน โดยระบบจะมีการแนะนำให้เบื้องต้นว่ามีรายการที่มีโอกาสซ้ำกันได้ ดังภาพ


เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้ว ระบบจะแสดงผลดังภาพ

ผู้ใช้งานสามารถควบรวมทั้งรายการดังกล่าวได้ โดยการเปลี่ยนการแสดงผลข้อมูลเป็นลักษณะ List View หลังจากนั้นเลือกรายการทั้งหมดที่ต้องการรวม หลังจากนั้นกดปุ่ม การดำเนินการ → เลือก Merge ดังภาพ