การโอนย้ายระหว่างคลังสินค้า (Internal Transfer)

การโอนย้ายระหว่างคลังสินค้า (Internal Transfer)

​ในระบบงานคลังสินค้า (INVENTORY MANAGEMENT) ผู้ใช้งานสามารถศึกษาการใช้งานระบบงานคลังสินค้า (INVENTORY OPERATIONS) เกี่ยวกับการโอนย้ายระหว่างคลังสินค้า (Internal Transfer) ดังนี้

​ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการรับเข้า โอนย้าย หรือส่งสินค้าได้ผ่านเมนู ระบบงานคลังสินค้า > การดำเนินการ > โอนย้าย เมื่อเข้าสู่หน้าเมนูโอนย้าย


​ระบบจะแสดงรายการเอกสารโอนย้ายสินค้าที่มีอยู่ในระบบ ซึ่งเอกสารจะเกิดจากการโอนย้ายสินค้า ทั้งจากการโอนย้ายโดยตรงผ่านการดำเนินการในหน้าโอนย้าย และผ่านระบบงานอื่น ๆ เช่น การขายสินค้าและมีการโอนสินค้าออก หากต้องการสร้างใหม่ ให้กดปุ่ม “สร้าง” โดยผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้​1. ระบุรายชื่อลูกค้า กรณีเป็นการโอนสินค้าเพื่อขายหรือผู้ขายสินค้ากรณีการโอนสินค้ารับเข้า
​2. ระบุประเภทการย้ายสินค้า
​3. ระบุตำแหน่งตั้งต้นทางและตำแหน่งปลายทาง
​4. เวลาในการดำเนินการตามกำหนดการ
​5. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการโอนย้ายสินค้า
​6. เพิ่มรายการสินค้าที่ต้องการโอนย้ายใน Tab การดำเนินการ
​7. ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ในแถบข้อมูลเพิ่มเติม

​เอกสารรายการโอนย้ายจะถูกบันทึกในสถานะฉบับร่าง เมื่อยืนยันว่าเอกสารถูกต้องให้กด ตั้งเป็นสิ่งที่ต้องทำ เพื่อเลื่อนสถานะของเอกสารเป็น พร้อม

​เลือกจำนวนสินค้าที่จะโอนย้ายในไลน์สินค้าเพื่อระบุจำนวนของสินค้าที่ต้องการดำเนินการและสถานที่จัดเก็บ เมื่อมีการโอนย้ายสินค้าเกิดขึ้น แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

​1. รับสินค้าเข้าครบตามจำนวนที่เอกสารระบุ
​หากรับสินค้าเข้าครบตามจำนวนที่เอกสารระบุ เมื่อระบุจำนวนรับเข้าแล้วให้กดยืนยันสินค้าตามจำนวนตั้งต้น ระบบจะเลื่อนสถานะเอกสารเป็นเสร็จสิ้น เป็นการสิ้นสุดการโอนย้ายสินค้า
​​2. รับสินค้าเข้าบางส่วน

​กรณีโอนย้ายสินค้าไม่ครบจำนวนที่ตั้งต้น ระบบจะขึ้นแจ้งเตือนให้สร้างเอกสารใบสั่งซื้อล่วงหน้า และปรับจำนวนการรับเข้าทั้งหมดเป็นจำนวนที่ทำการรับเข้าจริง และเปลี่ยนสถานะเอกสารเป็นเสร็จสิ้น


​เมื่อคุณสามารถทำการโอนย้ายระหว่างคลังสินค้า (Internal Transfer) ได้เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไป คุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับติดตาม (Tracking) และตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสินค้าที่ต้องการติดตามได้ที่ การควบคุมการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ (Tracking and Traceability)

การโอนย้ายระหว่างคลังสินค้า (Internal Transfer)
BEECY Team 9 มิถุนายน ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
Loading...