การจัดการกิจกรรมทางการขาย (Activities)

การจัดการกิจกรรมทางการขาย (Activities)

​ในระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) หรือ CRM จะมีอีกส่วนสำคัญที่ช่วยให้การทำงานของทีมขายมีเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั่นคือ การจัดการกิจกรรมทางการขาย (Activities)

​BEECY สามารถช่วยให้พนักงานขายวางแผนในการทำกิจกรรมทางการขาย (Activities) ของแต่ละคน ในแต่ละโอกาสทางการขายได้ (Opportunity) หลังจากที่พนักงานขายรายนั้น ๆ ได้วางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการขายของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายคนนั้นจะสามารถกรอกข้อมูลสรุปจากกิจกรรมทางการขายนั้น ๆ เก็บเป็นข้อมูลในระบบเพื่อทำการติดตาม ตรวจสอบกิจกรรมทางการขาย และการสนทนากับลูกค้าในอนาคตได้
 

การดูข้อมูลกิจกรรมทางการขาย (Activity View) 

​ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลตารางกิจกรรมทางการขายได้ โดยในเมนู CRM → My Pipeline ผู้ใช้งานสามารถกดแสดง Activity View เพื่อดูข้อมูลในลักษณะของ ตารางกิจกรรมที่มีการวางแผนไว้ในอนาคตได้ ดังภาพ


โดยเมื่อกดดูการแสดงผลประเภทนี้แล้ว ระบบจะแสดงผลข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นภาพรวมของการวางแผนกิจกรรมของพนักงานขายแต่ละคน ในแต่ละโอกาสการขาย Opportunity ดังภาพ


​นอกจากนั้น ผู้ใช้งานยังสามารถดูข้อมูลภาพรวมกิจกรรมได้โดยตรงจากหน้าจอเมนู My Pipeline ได้ ดังภาพ


 แถบสีบริเวณภายใต้สถานะใน Pipeline แต่ละสถานะนั้น แสดงถึงสถานะของกิจกรรมทางการขายที่มีการวางแผนไว้ โดยแต่ละสีมีความหมายดังนี้

​1. สีเขียว หมายถึง กิจกรรมที่มีการวางแผนไว้แล้ว และยังไม่ถึงกำหนดการของกิจกรรมนั้น ๆ (Planned)
​2. สีแดง หมายถึง กิจกรรมที่มีการวางแผนไว้แล้ว แต่กิจกรรมดังกล่าวได้ล่วงเลยเกิน ​กำหนดการของกิจกรรมนั้น ๆ ไปแล้ว
​3. สีเทา หมายถึง ยังไม่ได้มีการวางแผนใด ๆ ไว้

​ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มกิจกรรมภายใต้โอกาสทางการขายนั้น ๆ ระบบจะทำการแสดงหน้าต่างข้อมูลกิจกรรมของโอกาสทางการขายนั้น ๆ ดังภาพด้านบน

การวางแผนกิจกรรมทางการขาย (Plan Activities)

ผู้ใช้งานสามารถวางแผนกิจกรรมทางการขายได้ โดยไปที่หน้าเมนู My Pipeline ในหน้า Kanban ผู้ใช้งานสามารถกดที่ Icon กิจกรรมของแต่ละโอกาสทางการขาย (Opportunity) ได้ หลังจากนั้นกดปุ่ม + SCHEDULE AN ACTIVITY เพื่อทำการวางแผนกิจกรรมที่จะทำ ดังภาพ


​โดยเมื่อกดปุ่มแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดของกิจกรรมที่จะทำ โดยระบุถึงประเภทกิจกรรมทำต้องทำ (Activity Type), วันที่ถึงกำหนด (Due Date), สรุปกิจกรรมที่ต้องทำ (Summary) และพนักงานขายที่ต้องดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ (Assigned To) หลังจากนั้น กด SCHEDULE เพื่อทำการบันทึกการวางแผนกิจกรรม ดังภาพ


การบันทึกกิจกรรมทางการขาย (Record Activity)

เมื่อผู้ใช้งานวางแผนในแต่ละโอกาสทางการขาย (Opportunity) และมีการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถบันทึกรายละเอียดที่ได้ทำในกิจกรรมนั้น ๆ ได้ พร้อมกับวางแผนกิจกรรมทางการขายกิจกรรมถัดไปได้
​​การบันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทางการขายนั้น ผู้ใช้งานสามารถไปที่เมนู My Pipeline เลือกโอกาสทางการขายที่ต้องการบันทึกกิจกรรม กดปุ่ม Icon กิจกรรม 
​หลังจากนั้น กดปุ่ม เครื่องหมายถูกสีเหลือง (Mark as Done) ระบบจะเปิดกล่องข้อความเพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดของกิจกรรมนั้น ๆ ที่ได้ดำเนินการไป ดังภาพ


​ หลังจากกรอกข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการกิจกรรมทางการขายเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 กรณี คือ

​1. DONE & SCHEDULE NEXT → ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลกิจกรรมดังกล่าว พร้อม​ทั้งกำหนดกิจกรรมที่จะมีการดำเนินการในลำดับถัดไปได้ โดยหลังจากกดแล้วระบบจะแสดงหน้าต่างการวางแผนกิจกรรมเหมือนขั้นตอนการทำงานก่อนหน้านี้
​2. DONE → ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลกิจกรรรมดังกล่า แต่ไม่ได้มีการวางแผนใน ​กิจกรรมลำดับถัดไป

​ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมการทางขายที่ได้มีการบันทึกไปก่อนหน้านี้ รวมถึงแผนกิจกรรมที่มีการวางแผนไว้ ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลได้โดยการเข้าไปที่รายละเอียดของโอกาสทางการขายนั้น ๆ และเลื่อนลงไปดูข้อมูล Log ในรายการนั้น ๆ ระบบจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมทางการขาย และสถานะทั้งหมดของรายการนั้น ๆ ดังภาพ


การตั้งค่าประเภทกิจกรรมทางการขาย (Setup Activity Type)

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลของประเภทกิจกรรมทางการขาย (Activity Types) ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการได้ผ่านเมนู CRM → Configuration → Activity Types ดังภาพ